Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Provozovatel elektronického obchodu (e-shopu): Ing. Milena Potůčková, IČ: 01235079, Češkova 1124, Pardubice, 53005

Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jsou závazné při prodeji zboží a služeb odběrateli pro jeho účely i pro koncového uživatele.

Odběratel (kupující), který nakupuje zboží pro účely dalšího prodeje, je povinen toto uvést a předložit dodavateli (prodávajícímu) úřední doklady – kopii živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci plátce DPH a tyto průběžně aktualizovat v případě změn.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

II. Cenové a platební podmínky

Ceny uvádí prodávající (dodavatel) v aktuální nabídce na internetovém obchodu – E-shopu www.loro-shop.cz Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen v průběhu roku, tato změna bude vždy aktualizována před uzavřením objednávky. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Zboží můžete objednat:

přes internet: v e-shopu

prostřednictvím e-mailové adresy info@loro-shop.cz

Každá objednávka musí obsahovat tyto základní údaje:

obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)

sídlo (fakturační adresu) odběratele

dodací adresu (je-li jiná než fakturační)

jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH

objednávkové číslo a název zboží uvedeného v ceníku dodavatele

množství kusů zboží

jméno a příjmení oprávněného zástupce odběratele (kupujícího)

telefonní spojení

požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby

Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka vyplněna a to se všemi povinnými údaji. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky.

Platba za zboží se provádí buď hotově při osobním převzetí v Pardubicích, dobírkou, online platbou přes bránu PayPal nebo platbou předem na účet dodavatele. V případě platby předem na účet doporučujeme vyčkat na potvrzení objednávky z naší strany. Po připsání částky na náš účet dojde k odeslání zboží na vaši adresu.

Za odeslání po České republice účtujeme 79 Kč.

Za dobírku 20 Kč.

Platba předem na účet dodavatele je zdarma.

Číslo účtu dodavatele je 274879307/0300

Na Slovensko zasíláme s dobírkou v ceně poštovného 250,- Kč.

Ostatní objednávky ze zahraničí je nutné předem konzultovat osobně nebo na emailové adrese info@loro-shop.cz.

Cena dopravného je vždy aktuálně uvedena v „pokladně“ E-shopu.

III. Dodací podmínky

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedenou na objednávce. Spolu se zbožím je odběrateli dodán na vyžádání daňový doklad – faktura v elektronické podobě, obsahující všechny účetní náležitosti. Nepřevezme-li odběratel zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:

osobní odběr

balík - na území ČR

balík - na území SR

Při objednávce zboží na dobírku musí být hodnota zboží vyšší, než cena dobírky. V opačném případě může být zásilka expedována pouze po platbě předem nebo v hotovosti.


 

IV. Záruční podmínky

Záruka je poskytována dodavatelem v délce 24 měsíců mimo zboží s vlastní dobou záruky.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od jejího plnění. Tato výpověď kupní smlouvy musí být v písemné formě. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací zboží, závady vzniklé mimo vliv dodavatele – např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, škod vzniklých vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží.

Poškození zboží, které vzniklo chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího. Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

V. Reklamační podmínky

Objednatel je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (faxovou či e-mailovou) formou zaslání či oznámení zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího. Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím vždy písemně se stručným popisem závady, ukázkou závady a číslem dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má právo dodavatel reklamaci odmítnout.

Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží je odběratel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce, kterému tuto reklamaci předá přímo. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Uplatnit reklamaci za vady množství, druhu a zjevné vady je odběratel povinen oznámit dodavateli neodkladně a to písemnou formou nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Vady, které existovaly v okamžiku převzetí zboží, projevily se však později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, co byla závada zjištěna.

K reklamaci lze přijmout zboží pouze v originálním nebo jiném vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.

Odběratel si vyhrazuje právo požadovat úhradu všech nákladů, které vznikly neoprávněnou reklamací.

VI. Ochrana osobních údajů

Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření obchodu s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem. Osobní údaje odběratelů jsou zabezpečeny proti zneužití.


 

Tyto Obchodní a záruční podmínky při provozu internetového obchodu jsou platné od 1.11.2012.